ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ

ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ

ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ︕


ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌

ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠣᠯ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︕


ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︕


ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠢᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2486
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁