ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠥᠭᠡ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ


ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ


ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠰᠤᠷᠪᠠᠰᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠭᠡᠮᠰᠢᠶᠤ

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠠᠰᠠᠷᠠᠪᠠᠰᠤ

ᠡᠪᠠᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠰᠢᠶᠤ

ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠰᠡ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠰᠤ

ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠰᠢᠶᠤ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠰᠤ

ᠥᠭᠡᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠰᠢᠶᠤ

ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠰᠤ

ᠰᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠰᠢᠶᠤ

ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠥᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ

ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠰᠢᠶᠤ

ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠣᠤ ᠠᠮᠳᠠᠰᠢ


ᠪᠣᠭᠤᠷᠴᠢ


ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠮᠠᠳᠤ᠂

ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠤᠯᠳᠤ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠮᠰᠠᠠᠠᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠮᠠᠳᠤ᠂

ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ᠂

ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ᠂

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠠᠠᠪᠣᠤᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ᠃

ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨᠠᠮ᠂

ᠣᠯᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨᠠᠮ᠃

ᠪᠣᠤ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡ᠂ ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠢ


ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ


ᠣᠮᠤᠭ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂

ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠶ᠎ᠠᠪᠦᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠰᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠤᠶᠤ᠂

ᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠤᠶᠤ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ᠂

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠤ ᠴᠥᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠦᠶᠤ

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠪᠠᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠶᠤ᠃

ᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠪᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶᠤ᠃

ᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠠᠰᠤ᠂

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠷ ᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶᠤ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠡᠭ᠍ᠭᠢᠵᠢᠷᠡᠪᠠᠰᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠦᠳᠦᠶᠤ᠃

ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠢᠨᠤ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠮᠤᠢ᠃

ᠠᠶᠤᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠤ ᠭᠢ᠂ ᠭᠢᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠤ ᠠᠶᠤ᠃


ᠵᠥᠭᠯᠡᠭᠦᠷ


ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷ᠃

ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠃

ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠦᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠱᠤᠠᠠᠯᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠪᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7335
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ