ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖

ᠡᠩ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ︕

ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠ ᠦᠦ︖

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠰᠦᠮᠤᠰᠤ ᠱᠦᠯᠦ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠰᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡ᠃


ᠭᠡᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠵᠢ

《ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠ︕》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠪᠠᠤ᠂

ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ

《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ︖》 ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠠᠩ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠠᠵᠠᠢ


ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖

ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠠ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ

ᠭᠡᠴᠦᠨᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠣᠢ

ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ

ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ ⁈


20100607


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2144
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30