ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂

ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠤ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭ᠌

ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂

ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠤ

ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭ᠌

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ

ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂

ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠤ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭ᠌


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2255
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ - ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ