ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂

ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂

ᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂

ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠨ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂

ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ

ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂

ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃


   2010.9.10 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 11.28


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠪᠣᠭᠰᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠯᠤᠤᠠᠪᠠᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1521
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ