ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ

ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠤ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢ ᠣᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤ

ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ

ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠯᠦᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠦᠷᠦ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠦᠷᠦᠪᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ

ᠣᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠤᠯᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠮᠤᠰᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠣᠷᠰᠢᠭ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤ

ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠭᠢᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠨᠦ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠴᠤ

ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠠᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ

ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ

ᠠᠵᠢᠭ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠦᠭᠦᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2196
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁