ᠭᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ X ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ

 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ


ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ


ᠠᠯᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ

ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ


ᠣᠳᠤ ᠪᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ

    

ᠠᠯᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ

ᠵᠦᠪ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ

ᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠤ ᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ


               2012.9.1.


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩᠴᠢᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2583
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ