ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠴᠢᠯᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ

ᠳᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠯᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠰᠤ ᠴᠢᠰᠤ

ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠯᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠰᠤᠳᠠᠯ

ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ ᠯᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠳᠤᠯ ᠬᠤᠪᠳᠤᠯ

ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠯᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1534
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁