ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠰᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ


ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ

ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ

ᠴᠢᠪ ᠭᠡᠮᠡᠨ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ

ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ


ᠠᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠪᠠᠯ

ᠴᠢ ᠴᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠢᠯᠢ ᠵᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1811
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31