ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ

(ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ)

ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠵᠠᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠵᠠᠨ ᠤᠷᠦᠰᠬᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ


ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠭᠦ

ᠮᠢᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ


ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠬᠤ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲ·ᠲᠦᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2006
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁