ᠬᠤᠷᠢᠮ

ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠳᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠪᠴᠤᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠡᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠣ ᠡᠴᠡ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 《ᠳᠤᠨ》 ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠮᠤᠰᠢᠭᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠰᠠᠷᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠯᠬᠣᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩᠰᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠢ ᠲᠦᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠰᠠᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠪᠭᠢᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠭᠤᠤᠵᠤ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠦᠴᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ 《ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ》 ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ 《ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ︕》 ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠳ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 《ᠣᠬᠤᠵᠤ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ》 ᠊ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ 《ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ》 ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ ᠭᠦᠵᠦᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠢ ᠨᠢ 《ᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠥᠢᠦᠡᠪᠠᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯᠠᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ 《ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ》 ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠩ ᠭᠡᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠮᠠᠢ᠌ᠵᠢᠭᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠡᠡᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠭᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠮᠠᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠳ᠋ᠢᠩᠬᠤᠧᠨ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠨᠤᠬᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠃

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ 《ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ》 ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠡᠮᠡᠰ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠩᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠣᠤᠭᠤᠶ᠎ᠠ︕》 《ᠢᠳᠠ︕》 《ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕》 ᠭᠡᠭᠦ ᠫᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠳᠡᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠡ ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠵᠤ 《ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ 》ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠯᠡᠪᠠᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ 《ᠰᠢ᠊ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠰᠢ︕》 《ᠰᠢ᠊ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠰᠢ︕》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠮᠡᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠥᠡᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠣᠮᠤᠢ᠃ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ᠄ 《ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭ︕》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠤᠨ ᠨᠢ 《ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭ︕》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠳᠠᠢ ᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠴᠢᠵᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠯᠢᠭᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠵᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠪᠠ᠃

《ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠯᠤ ᠣᠰᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠦᠤᠨ ᠭᠦᠤᠨ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢᠨ ᠰᠤᠸᠠᠮᠫᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ 《ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ》 ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ᠄ 《ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ 804 ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ︕》 ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠰ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠤᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠰᠠᠭ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠱᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠷᠭᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠬᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠪᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠭᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5806
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ