ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠡᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨ ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠡᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠡ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠵᠦᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠷᠪᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠠᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠢ᠌ᠯᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠴᠤᠯᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠯᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠦᠪᠴᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠨᠠᠮᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥ᠋ ᠨᠢ ᠢᠪᠢᠯᠤᠨ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠵᠦᠳᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤ ᠳᠠᠰᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠤᠮᠤᠬᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠪᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠡᠬ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠃

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢ ᠥᠰᠦᠭᠡᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠪᠠ ᠭᠦᠢᠴᠤᠨᠭᠡᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠵᠦᠩᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠃

ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠠᠬᠴᠡ ᠬᠦ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠠ ᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠦᠰᠴᠦ ᠥᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠠᠬᠴᠡ ᠬᠦ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠠ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠ ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠣᠯᠵᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠡᠷᠭᠡᠪᠠᠰᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭᠦ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃ ᠡᠢ᠌ᠡᠭᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠤᠮᠤᠭᠠᠵᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠵᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠬᠠᠠᠳᠢᠪ ᠲᠡᠶ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠯᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠦᠨ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠡᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 10763
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18