ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ (ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠦᠷᠢ1.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ15 ᠬᠤᠪᠢ)

1 ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ   (  )

   А ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠶᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ   В ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ

   С ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠨ ᠤ  D ᠨᠠᠶᠠᠤᠨ ᠤᠳ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠨ

2 ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄     (  )

   А ᠳ᠋·ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》

   В ᠢᠠᠵᠠᠠᠨᠠᠰᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《ᠭᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》

   С ᠪ᠊·ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠤᠭ》

   D ᠠ᠊·ᠣᠤᠠᠽᠠᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ》

3 ᠳᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ     (  )

   А ᠭᠡᠭᠡᠯᠢ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠬᠤᠤᠯᠢ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ  В ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠱᠠᠤᠨ᠂ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠡᠵᠢᠯᠡ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠭᠦ

   С ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠢ᠌ᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠴᠢᠬᠤ D ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠱᠥᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ

4 ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ     (  )

   А ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭᠦᠷ  ᠩ        ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠯᠡ  ᠷᠡ  ᠭᠡᠢ

   В ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠤ  ᠯᠡ        ᠡᠦᠮᠦᠷᠬ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠮᠤᠭ  ᠷᠬ᠎ᠠ

   С ᠰᠢᠭᠦᠷᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠭᠦᠷ  ᠨ           ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢ  ᠯᠳᠤ  ᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

   D ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠵᠡ ᠭᠦ ᠊ᠯᠠᠷ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷᠠ ᠊ᠭᠠᠴᠢ

5 《ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ 《ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠯᠢᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ (  )

А ᠴᠤᠭ ᠵᠠᠯᠢ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠮ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

В ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

С ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

D ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

6 《ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ》 《ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯ  (    )

А ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ        В ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ

С ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ       D ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ

7 ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ  (    )

А 《ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠤᠭ》          В 《ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ》

С 《ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ》           D 《ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ》

8 《ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ

ᠪᠣᠳᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠵᠠᠢ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ (  )

А ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ          В ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠯ

С ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠳᠠ                D ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ

9 ᠢᠠᠵᠠᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ      (  )

А 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》     В 《ᠭᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》

С 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ》         D 《ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》

10 《ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ 《ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ (  )

А ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ В ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

С ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ D ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ (13 ᠬᠤᠪᠢ)

11 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ (      ) (      ) (    )

ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ (    ) ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ

ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠯ ᠢ (    ) ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠶᠢ (    ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

12 ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠳᠤ (    )᠂ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ (  )᠂ ᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠨ (    )᠂ ᠪᠠᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠢ (      ) ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

13 ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ (    ) ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ (      ) (      ) ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠢ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠳᠤᠪ (ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ35 ᠬᠤᠪᠢ)

14 ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣ᠃ (7 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠡᠭᠡᠭᠦᠨ   ᠡᠮ    ᠲ᠋ᠦᠯᠭᠤᠷ    ᠲᠦᠷᠤ

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠴᠠᠢ    ᠲ᠋ᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ   ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ   ᠰᠥ᠋   ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷ    ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌

ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠨ  ᠠᠮᠳᠠ  

15 ᠭᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡ ︕ (5 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ (            )

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ (          )

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ (            )

ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ (              )

ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ (            )

16 ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠥᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡ᠃ (8 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊     ᠨᠦᠮᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊    ᠠᠮᠠᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊    ᠡᠪᠦᠷᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠣᠨᠤᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊     ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊    ᠠᠮᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊    ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

17 ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯ᠃ (6 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊       ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊       ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊      ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

18 ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯ᠃ (5 ᠬᠤᠪᠢ)

1) ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠡᠢ᠃

ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

2) ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠢᠭᠡᠷ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠱᠠᠪ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠵᠢᠭᠡᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

3) ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

4) ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠤᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠣᠭᠤᠷᠴᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

5) ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

19 ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢ᠃ (4 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠭᠠᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊     ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊     ᠭᠡᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊     ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ (17 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯ᠃

  А ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠤᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠮᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠯᠴᠡᠢ᠌ᠯᠭᠡᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ В ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ᠂ ᠵᠢᠰᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠪᠣᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

20 ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠪᠠ ︖ (2 ᠬᠤᠪᠢ)


21 ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯА ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠪᠠ ︖ (2 ᠬᠤᠪᠢ)


22 《ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ︖ (2 ᠬᠤᠪᠢ)


23 ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ В ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ︖ (3 ᠬᠤᠪᠢ)


ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯ᠃

Аᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ ︕ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ ︕

В ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠣᠰᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠷ᠂ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠮᠠᠷ᠃

24 ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠪᠠ ︖ (2 ᠬᠤᠪᠢ)


25 А ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ 《ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ》 《ᠭᠦᠭᠡ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ︖ (2 ᠬᠤᠪᠢ)


26 ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ В ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ ︖ (2 ᠬᠤᠪᠢ)


27 ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ А ᠶ᠋ᠢ ᠣᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠ ︕ (2 ᠬᠤᠪᠢ)

  А ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ ︕ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ ︕

           (      )

ᠳᠠᠪᠣ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ (40 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠄ 1) ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ ︕

2) ᠥᠭᠡ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 500 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠢᠵᠢᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2118
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22