ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ

ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠮ

ᠦᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠥᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ

ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤᠪᠰᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ

ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ

ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠩ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ᠌︕

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ

ᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ

ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠯᠳᠠ

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠮᠤᠭᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ

ᠭᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠮᠵᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ

ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠷ

ᠳᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ︕

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠨ

ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠳᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ

ᠳᠠᠨᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌︕

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ

ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠵᠢᠭᠦᠷ

ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ

ᠣᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠦ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ

ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠥᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠭᠦᠤ

ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠥᠭ᠌ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ

ᠮᠠᠠᠳᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ

ᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ

ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠰᠠᠤᠠᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠠᠯᠤ ᠭᠠᠨᠤ ᠶᠢ

ᠴᠤᠮᠪᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠩᠬᠠᠭ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳ᠋·ᠬᠤᠩ ᠰᠢᠩ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2227
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁