ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠪᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠥᠰᠦᠷᠭᠦ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠥᠰᠦᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠥᠰᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠮᠦᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯᠵᠡᠨ ᠥᠰᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠ ᠠᠷᠤᠠᠰᠢ ᠢᠰᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠰᠭᠢᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠳ ᠢᠰᠭᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠳᠤᠯᠳᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠥᠰᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠥᠰᠦᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠭᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠴᠤᠯᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠭᠡᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4113
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02