ᠠᠷᠠᠪ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ

ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ 0123456789 ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠦ︖

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠ ᠳᠢᠪ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠷᠠᠪ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠠᠷᠠᠪ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠠᠪ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠦ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3703
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23