ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠭᠦᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠦᠨᠦᠷᠳᠠᠵᠤ

ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ


2010.9.2


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1560
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁