ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠴᠠ ᠵᠦᠢ᠌ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠄

1᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠪᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

2᠂ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠃ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤ ᠡᠮᠦᠰᠪᠠᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠰᠢᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

3᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠰ ᠨᠡᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠨᠤᠤᠯᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

4᠂ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2523
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ