ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠦᠰᠴᠦ ᠳᠤᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠭᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠦᠩᠨᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠷᠤᠭ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠭᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠨᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠮᠥᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠪᠣᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠶᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠯᠠᠪ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠤᠩ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠰᠬᠠᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠷᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠮᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠩᠰᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠥᠭᠡᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠳᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠵᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠵᠥᠩᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠣᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠷᠠᠨ ᠨᠠᠭᠢᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠣᠷᠤᠭ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠠᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠴᠢᠩ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠦᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠡᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠤᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠲᠦᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠳᠤᠰᠤ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠶᠠᠩ·ᠪᠣᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3234
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04