ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠰᠡᠯᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮᠠᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠦᠩᠨᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1896
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁