ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ


ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 4.3 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ


ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠦᠨᠦᠷᠳᠤᠨ᠎ᠡ

ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ

ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ

ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ

ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ


ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ


ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 4.3 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰᠠᠷᠳᠠᠨᠢ


ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠎ᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠨ᠎ᠡ

ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ


ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ (ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3324
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ