ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠳᠤᠮᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ

ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠣ ᠵᠢᠨ

ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯᠳᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ

ᠬᠤᠪᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩᠨᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠽᠠᠠᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠭᠠᠷ ᠳᠤ

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠥᠭ᠍‍ᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠳᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠳᠤ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷ ᠴᠠᠰᠤ

ᠳᠠᠷᠯᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠵᠤ ᠣᠶᠠᠰᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠠᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠮᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠭᠢᠭ᠍ᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠭᠳᠠ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠴᠤᠬᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ

ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠪᠢᠳᠤ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠ

ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ

ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠢ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1633
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁