ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠱᠦᠯᠲᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠱᠥᠯᠳᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠣᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠱᠥᠯᠳᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠺᠠᠯᠽ᠂ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ᠂ ᠺᠠᠯᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠨᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠥᠷᠡᠭᠡᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠱᠥᠯᠳᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠺᠠᠯᠽ᠂ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ᠂ ᠺᠠᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠮᠠᠭ‍ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠱᠥᠯᠳᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4144
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02