ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ

ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ᠄

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ 2 ᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠰᠥ᠋ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ 5 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠰᠥ᠋ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖

ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠪᠠᠳᠤ ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯ᠃

ᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠪᠠᠯᠵᠢᠷ ᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯ᠃

ᠪᠠᠯᠵᠢᠷ᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯ᠃

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠪᠠᠢ᠌ᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4157
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ