ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠠᠯᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠵᠢᠪᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃


(ᠭᠦᠭᠡᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ《ᠵᠠᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠦᠢ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ)

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠭᠡᠰᠢᠯᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2548
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁