ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ

ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠰᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠵᠠᠢ᠌ᠠᠤᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠡᠳᠥ᠋ᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠤᠷᠵᠠᠢ᠌ᠠᠤᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠳᠦᠯᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠨᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠯ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠵᠤᠴᠢᠠᠰᠤᠭ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ᠄《ᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠳ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ》ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠵᠠᠢ᠌ᠠᠤᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ᠄《ᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪ》ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠴᠢᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠩᠵᠤᠨ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠱᠠᠯᠠ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠯᠡᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠ ︕ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠮᠤᠤᠷ ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠰᠤᠨᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠫᠦᠰ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠨᠦ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠢᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠡᠳᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠦᠪᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠱᠦᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠫᠢᠯᠠ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠄《ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠱᠦᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠ ᠡ︕》ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠳᠦᠴᠢᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠰᠡᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠨᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠴᠢᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠨ᠄《ᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠡ᠂ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ︖》ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠯᠠᠰᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠄

《ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠ ︖》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠦ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠫᠦᠰ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ᠄《ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠦᠦᠨᠡᠷ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠳᠠ ᠂ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ︖》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠣᠤᠠᠪᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠭᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5352
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21