ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭ

ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠠᠳᠤᠭᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠵᠢ

ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠪᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃


ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ

ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠵᠢ

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠤᠠᠬᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃


ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠵᠢ

ᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃


ᠦᠨᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃


ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠨ ᠢ

ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠳᠤᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠳᠡᠭᠦᠦᠵᠡᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1410
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁