ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ

ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ

ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃

ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠠᠷ

ᠣᠰᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠣᠷᠠᠨ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠵᠢᠠᠷ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠤᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠠᠷ

ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠵᠢᠠᠷ

ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠴᠢᠮᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠸᠭ᠍ᠨᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠠᠷ

ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠡᠷ

ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ

ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ

ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠠᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠ᠊·ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1727
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06