ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ

ᠨᠢᠭᠡ ᠄ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯ︕

ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠊ᠮᠰᠢᠭ ᠊ᠳ᠋ᠤ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠨᠠ ᠊ᠭᠠᠯᠵᠠ ᠊ᠵᠤ

ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢ ᠊ᠯ ᠊ᠴᠠ ᠊ᠭᠤᠯ ᠊ᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠢ ᠊ᠳ ᠊ᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠢ ᠊ᠳ᠋ᠠ ᠊ᠭᠤ ᠊ᠬᠠᠨ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠷ ᠊ᠭ᠎ᠠ ᠊ᠭᠤᠯᠢ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠯ ᠊ᠪᠠᠰᠤᠨ ᠊ᠷᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠭ᠌ ᠊ᠵᠢ ᠊ᠭᠦᠯ ᠊ᠵᠤ

ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠯᠠ ᠊ᠷᠠ ᠊ᠭᠡᠢ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠵᠤ

ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠊ᠷᠬ᠎ᠠ ᠊ᠬᠤ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠳᠠ ᠊ᠭᠤ ᠊ᠵᠢ ᠊ᠯᠳᠠᠢ

ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠵᠤ

ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯ ᠊ᠯᠳᠤ ᠊ᠬᠤ

ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠊ᠴᠠ ᠊ᠬᠤ

ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡ ᠊ᠭ᠍ᠳᠡ ᠊ᠯ᠎ᠠ

ᠭᠢᠩᠰᠢᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠩ ᠊ᠰᠢ ᠊ᠵᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷᠠ ᠊ᠬᠤᠯᠠᠷ᠃

ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠊ᠮᠤᠰᠤᠨ᠃

ᠨᠤᠭᠤᠪᠳᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠪᠳᠤᠷ᠃

ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠢ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠤᠯ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠰᠠᠵᠢᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠵᠢ ᠊ᠯᠭᠢᠯᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠩᠭᠡ ᠊ᠭᠡ ᠊ᠭ᠍ᠳᠡ ᠊ᠵᠤ᠃

ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠊ᠳ ᠊ᠭᠠᠤᠨ᠃

ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠳᠤ ᠊ᠯᠭᠢᠯᠠ ᠊ᠵᠤ᠃

ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠠ ᠊ᠭᠠᠯᠵᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠠᠨ ᠊ᠳ ᠴᠢᠯᠠ ᠊ᠯ᠃

ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠦᠷᠢ ᠊ᠭᠦᠤ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠦ᠃

ᠣᠮᠤᠷᠬ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠮᠤᠭ ᠊ᠬ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠊ᠭ᠍ᠴᠢ᠃

ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭ᠌ ᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠊ᠰ᠃

ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭᠦᠷ ᠊ᠩ᠃

ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠊ᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠰᠤ ᠊ᠷᠠ ᠊ᠬᠠᠢ᠃

ᠰᠥᠷᠡᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠦᠷ ᠊ᠭᠡᠢ᠃

ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠭᠳᠤ ᠊ᠭᠤ ᠊ᠷᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠰᠭᠢᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠊ᠳ᠋ᠠ ᠊ᠰᠭᠢ ᠊ᠨ᠃

ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠮ᠎ᠠ᠃

ᠠᠶᠤᠮᠠᠬᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠶᠤ ᠊ᠮᠠᠬᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠳᠠ ᠊ᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠊ᠮ᠎ᠠ ᠊ᠳ᠋ᠠ ᠊ᠭᠠᠤᠨ᠃

ᠭᠢᠰᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠰᠭᠢ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ᠃

ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠪᠠ ᠊ᠭᠤᠷᠢ ᠊ᠯᠠᠨ᠃

ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠊ᠮ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠠᠤᠨ᠃

ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠳᠤ ᠊ᠮᠵᠢ ᠊ᠳ᠋ᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠢ ᠊ᠶᠠᠴᠢ᠃

ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠦᠪᠡ ᠊ᠭ᠍ᠴᠢ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠦ᠃

ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠊ᠳ ᠊ᠯᠭᠡ᠃

ᠵᠥᠩᠨᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠦᠩ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭ᠍ᠴᠢ ᠊ᠳ᠃

ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠯ ᠊ᠪᠣᠷᠢ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠯ ᠊ᠮᠵᠢ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠨ᠃

ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠪᠠᠳ ᠊ᠴᠢᠨ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠡᠳ᠃

ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠷᠠ ᠊ᠭ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠠᠤᠨ᠃

ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠮᠵᠢ ᠊ᠳ᠋ᠠᠢ᠃

ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠ ᠊ᠮᠵᠢ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠯᠳᠤ᠃

ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠷᠭᠤ ᠊ᠭᠤᠯ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠨ᠃

ᠵᠤᠪᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠪᠠ ᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠊ᠳ ᠊ᠯ ᠊ᠳ᠋ᠠᠢ᠃

ᠴᠤᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠤᠪᠣ ᠊ᠭᠤᠯ ᠊ᠨ᠃

ᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠊ᠯᠭᠡ ᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠵᠤ᠃

ᠪᠠᠯᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠯᠠᠯ ᠊ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠷᠢ ᠊ᠭ ᠊ᠵᠢ ᠊ᠭᠤᠯ ᠊ᠵᠤ᠃

ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢ ᠊ᠯᠴᠠ ᠊ᠭᠤᠯ ᠊ᠭ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠢ ᠊ᠯᠭ᠎ᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡ ᠊ᠴᠠ ᠊ᠯᠳᠤ ᠊ᠭᠦ᠃

ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠦᠯ ᠊ᠳ᠋ᠡᠭ᠌᠃

ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠭᠤ ᠊ᠭᠤᠯ ᠊ᠨ᠃

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠭ᠌ ᠊ᠵᠢ ᠊ᠮ ᠊ᠴᠢᠨ᠃

ᠣᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠠ ᠊ᠭᠳᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠢ ᠊ᠭᠳᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠊ᠳ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠷᠠ ᠊ᠭᠳᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠩᠭᠢᠯ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠩ ᠊ᠭᠢ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯ ᠊ᠳ᠋ᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠊ᠳ᠋ᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠ ᠊ᠳ᠋ᠠ ᠊ᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠥᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠷᠦ ᠊ᠭ᠍ᠳᠡ ᠊ᠨ᠃

ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠷᠠ ᠊ᠭ᠍ᠳᠡ ᠊ᠨ᠃

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠰᠢᠮᠠᠳᠤᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠊ᠳᠤ ᠊ᠵᠤ᠃

ᠰᠢᠮᠠᠳᠴᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠮᠠ ᠊ᠳ ᠊ᠴᠤ᠃

ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠊ᠨ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯ ᠊ᠨ᠃

ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠢ᠌ᠯ ᠊ᠭᠠᠤᠨ᠃

ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠢ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠠᠤᠨ᠃

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠ ᠊ᠭᠤᠯ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠊ᠮᠳᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠦᠭ‍ᠭᠦᠩᠭᠦᠳᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭ᠌ ᠊ᠩᠭᠦᠳᠡ᠃

ᠦᠵᠡᠨᠠᠷᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠵᠡ ᠊ᠨᠠᠷᠠᠨ᠃

ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠵᠢ ᠊ᠭ᠌ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭᠦ᠃

ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠵᠢ ᠊ᠭ᠍ᠳᠡ ᠊ᠭᠦ᠃

ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠦᠷᠦ ᠊ᠭᠦᠯ ᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

ᠣᠠᠳᠤᠷᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠠᠳᠤᠷ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠨ ᠊ᠳᠤ ᠊ᠷᠤ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠭᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠯ ᠊ᠭ᠌ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

ᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠊ᠯᠠ ᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠭᠡ ᠊ᠷ ᠊ᠭᠦᠯ ᠊ᠨ᠃

ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠭᠡ ᠊ᠷᠠ ᠊ᠭᠦᠯ ᠊ᠨ᠃

ᠪᠣᠯᠤᠳᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠯᠤ ᠊ᠳ᠋ᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠊ᠭᠳᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠪᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠯᠳᠠ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠤᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠯᠠ ᠊ᠭᠳᠤ ᠊ᠬᠤ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯ ᠊ᠭᠡ ᠊ᠭᠡᠨ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯ ᠊ᠭᠡ ᠊ᠨ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠ︕

1) ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠣᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠳᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠤ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ (ᠲ᠋ᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠳᠠ)

2) ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃ (ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ)

3) ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠮᠠᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ (ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠠᠯ)

4) 《ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︕》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ᠄ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ︕ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ (ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ)

5) ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ (ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ)

6) ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠃ (ᠳᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ)

7) ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠭᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ)

8) ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠤᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ (ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ)

9) ᠪᠢ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ (ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠯ)

10) ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ)

11) ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠢᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ᠃ (ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ)

12) ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ (ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ)

13) ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠢᠩᠭᠡ᠂ ᠪᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠯ)

14) ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠣᠰᠪᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ (ᠲ᠋ᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠳᠠ)

15) ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ︖ (ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ)

16) ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠴᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠯᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠥᠰᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃ (ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ)

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠄ ᠣᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠ︕

1) ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ

(ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ)

2) ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

(ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

3) ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ᠃

(ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

4) ᠪᠦᠭᠡ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

(ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

5) 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠣᠢ᠌ᠷᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖》 ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

(ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

6) ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠰ ᠪᠠᠭᠠᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠣᠯᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃

(ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

7) ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

(ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ)

8) ᠦᠨᠢᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠵᠤ

ᠦᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠤ

(ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

9) ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

10) ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢ ᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

11) ᠣᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠯ ᠣᠨᠠᠪᠠᠯ ᠣᠳᠠ ᠣᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠤ ᠣᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

12) ᠰᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠷ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠣᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠡᠪᠠᠷᠳᠡᠢ ᠬᠤᠴᠠ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠡᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

13) ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

14) ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

(ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

15) ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

(ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ)

16) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ᠃

(ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ)

17) ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠵᠤ

ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ᠃

(ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

18) ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

19) ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃ (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

20) ᠪᠣᠷᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠰᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

21) ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠃

(ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

22) ᠳᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠃ ᠳᠠ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠳᠠ ᠪᠣᠭᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠁ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

23) ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠦᠳᠡᠯ ᠳᠤᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠵᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠪᠣ ᠶᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ) (ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

24) ᠪᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠮᠤᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

25) ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠃ (ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ)

26) ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

27) ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ 《ᠬᠤᠨᠢ》 ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ 《ᠠᠳᠤᠭᠤ》 ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠁ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠠᠳᠤᠭᠤ》 ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ (ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

28) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠩ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠵᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

(ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

29) ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 《ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

30 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠤ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠤ ᠣᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠ᠃ (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

31) ᠰᠠᠯᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

32) ᠳᠤᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠮ ᠴᠢᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ᠃ (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)(ᠰᠥᠷᠭᠡᠦᠴᠢᠯᠡᠯ)

33) ᠬᠤᠯᠠᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠤᠶᠤ᠂ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠶᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠶᠤ᠃ (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ) (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

34) ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌᠂ ᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠴᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

35) ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ᠂

ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ᠃

(ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ)

36) ᠨᠠᠷᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ᠂

ᠰᠠᠷᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠃

(ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

37) ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠡ᠂

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ᠃

(ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

38) ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠤ᠂

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠤ᠂

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠁

(ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

39) ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

40) ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠤᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠣᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ) (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

41) ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ (ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

42 ᠵᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ᠃ (ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ)

43) ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠳᠦᠯᠵᠡᠨ ᠰᠦᠮᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠡ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

44) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠦᠷᠳᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠠᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠂ ᠠᠵᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭᠡᠳ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠁  (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ) (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ) (ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

45 ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠶᠡᠯᠵᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ (ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

46) ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠭᠦᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

47) ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠠᠨ᠎ᠡ᠃ (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

48) ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠭᠤᠨ ᠭᠦᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠮᠠᠳᠤ᠃ (ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

49) ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠣᠳᠤᠳ ᠳᠤᠩ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ) (ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

50) ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠤᠭᠤᠷᠴᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

(ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

51) ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ︕

ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ︕

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ︕

(ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

52 ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠳᠠᠭ ᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠤᠨ︕ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠤᠨ︕ (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

53) ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠃

(ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ)

54) ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠳᠤ︕ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ︕ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ) (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

55) ᠨᠠᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠳᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ (ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

56) ᠪᠦᠭ᠍ᠳᠦᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ (ᠢᠠᠵᠠᠠᠨᠠᠰᠢ)

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭᠤᠨ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤᠬᠤᠢ (ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ (ᠶ‍ᠥᠭᠡᠳᠡᠯ)

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠪᠠᠷᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

ᠭᠦᠷᠪᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

ᠭᠦᠯᠴᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠰᠤ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠪᠰᠠ ᠭᠢᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠊ᠶ᠎ᠠ᠃ (ᠶ‍ᠥᠭᠡᠳᠡᠯ)

57) ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠤ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠶᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠡ᠃ (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ) (ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠯ)

58) ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ)

59) ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨᠡᠨᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩᠳᠠᠢ᠃

ᠡᠵᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠃

(ᠰᠥᠷᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠯ)

60) ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ᠃

61) ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷ᠃ (ᠰᠥᠷᠭᠡᠤᠴᠢᠯᠡᠯ)

62) ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤ᠃ (ᠰᠥᠷᠭᠡᠤᠴᠢᠯᠡᠯ)

63) ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠤᠰᠤ ᠭᠢᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠤᠨ᠎ᠡ᠃ (ᠲ᠋ᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠯ)

64) ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠣᠰᠤᠯᠠ ︕ (ᠰᠥᠷᠭᠡᠤᠴᠢᠯᠡᠯ)

65) ᠣᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠷ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ) (ᠳᠠᠪᠳᠠᠯᠳᠠ) (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

67) ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠮᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ) (ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ) (ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ)

68) ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠠᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠢ ᠮᠠᠳᠤ᠂

ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠰᠢᠭ᠃ (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ) (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ) (ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

69) ᠨᠠᠷᠠ ᠡ︕ ᠨᠠᠷᠠ ᠡ︕ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠪᠣᠢ︖

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠡ᠃

ᠰᠠᠷᠠ ᠡ︕ ᠰᠠᠷᠠ ᠡ︕ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠃

ᠽᠠᠮᠪᠣᠳᠢᠪ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡ᠃

ᠣᠳᠤ ᠡ︕ ᠣᠳᠤ ᠡ︕ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠣᠢ︖

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠢ᠃

(ᠭᠦᠮᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠯ) (ᠵᠢᠱᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ) (ᠲ᠋ᠠᠪᠳᠠᠯᠳᠠ)

70) ᠭᠦᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠢᠰᠴᠤ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠰᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤᠬᠤᠢ

(ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠮᠤᠢ (ᠲ᠋ᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ) (ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ)

ᠭᠦᠪᠦᠮᠡᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)

ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ) (ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ)

ᠭᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠰᠢ ᠰᠠᠯᠬᠤᠶ᠎ᠠ

ᠭᠠᠩᠰᠠᠷᠠᠨ ᠥᠣᠷᠰᠡᠭᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ᠃ (ᠲ᠋ᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠯ)

ᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠄ 《ᠠᠠᠳᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠨᠤ》 ᠡᠴᠡ

ᠳᠦᠷᠪᠡ᠄ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠃

1) ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠊ᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠯ

᠊ᠯᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠷᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠ

᠊ᠴᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

2) ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠊ᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠬᠠᠷ

᠊ᠷᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

3) ᠬᠠᠨ ᠊ᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠩᠬᠤ

᠊ᠴᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

4) ᠳᠤᠳᠤᠷᠠ ᠊ᠬᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ

᠊ᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠴᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

5) ᠥᠭ᠌ ᠊ᠪᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ

᠊ᠵᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠭ᠌ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠌

᠊ᠰᠦᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭ᠍ᠰᠦᠭᠡᠢ

᠊ᠪᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ

᠊ᠳ᠋ᠠᠭ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠯ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠯ᠎ᠡ

᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

᠊ᠴᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ

6) ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠯᠨ ᠊ᠵᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠵᠡᠢ

᠊ᠵᠡᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠵᠡᠭᠡ

᠊ᠴᠢᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠴᠢᠭᠡ

᠊ᠴᠡᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

7) ᠣᠠᠳᠠ ᠊ᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠠᠳᠠᠵᠠᠭ᠎ᠠ

᠊ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠯᠴᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠵᠡᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

8) ᠰᠤᠷ ᠊ᠮᠠᠭᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢ

᠊ᠰᠦᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠷᠳᠤᠭᠠᠢ

9) ᠪᠠᠯᠪᠠ ᠊ᠴᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ

᠊ᠴᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠯᠪᠠᠯ

10) ᠣᠰᠠᠳ ᠊ᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠰᠠᠳᠬ᠎ᠠ

᠊ᠬ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠴᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠰᠠᠳᠴᠠᠢ

11) ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠊ᠵᠤᠬᠤᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤᠬᠤᠢ

᠊ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠨ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

12) ᠠᠪ ᠊ᠪᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣᠪᠠᠢ

᠊ᠨᠠᠮ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣᠨᠠᠮ

᠊ᠶᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣᠶᠤ

᠊ᠮᠤᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣᠮᠤᠢ

᠊ᠰᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣᠰᠤ

᠊ᠵᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

13) ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳ ᠊ᠪᠠᠰᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠠᠰᠤ

᠊ᠨᠠᠮ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠨᠠᠮ

᠊ᠶᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠶᠤ

᠊ᠰᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠰᠤ

᠊ᠳᠭᠦᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ

14) ᠭᠠᠷ ᠊ᠨᠠᠮ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠤᠨᠠᠮ

᠊ᠭ᠍ᠳᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠶᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠤᠶᠤ

᠊ᠭ᠎ᠠ (ᠣᠷᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ

᠊ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠢ

᠊ᠵᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠ

᠊ᠮ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠠᠮ

᠊ᠮᠠᠭᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ

15) ᠭᠦᠳᠡᠯ ᠊ᠪᠠᠴᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠠᠴᠤ

᠊ᠰᠦᠭᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯᠰᠦᠭᠡᠢ

᠊ᠰᠭᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠰᠭᠢ

᠊ᠯ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯ᠎ᠡ

᠊ᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ

᠊ᠭ᠍ᠴᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ

᠊ᠴᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

16) ᠳᠦᠭᠦᠷ ᠊ᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ

᠊ᠴᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ

᠊ᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

᠊ᠩᠭᠦᠳᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠳᠡ

᠊ᠨ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭᠦᠷᠤᠨ᠎ᠡ

᠊ᠵᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

17) ᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠊ᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ

᠊ᠭᠦ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠰᠤᠭᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠭᠠᠳᠰᠤᠭᠠᠢ

᠊ᠪᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠭᠠᠳᠪᠠ

᠊ᠵᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠴᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ

᠊ᠮᠠᠭᠴᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠠᠭᠴᠠ

᠊ᠯ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ

18) ᠣᠷᠤᠰ ᠰᠤᠭᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠤᠰᠰᠤᠭᠠᠢ

᠊ᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠤᠰᠬ᠎ᠠ

ᠲᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠤᠰ ᠳᠤ

᠊ᠳᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

19) ᠬᠤᠭᠤ ᠊ᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠭᠤᠯ

᠊ᠯᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠴᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠴᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠭᠤᠴᠢ

20) ᠣᠯ ᠊ᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠤᠨ

᠊ᠭ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠤᠭ

᠊ᠶ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ

᠊ᠰᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠤᠰᠢ

᠊ᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (X

᠊ᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

21) ᠰᠤᠨ ᠊ᠨ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ

᠊ᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ

᠊ᠰᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠰᠢ

᠊ᠯ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠯ᠎ᠠ

᠊ᠭᠠᠷᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

᠊ᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠩᠬᠤ

22) ᠳᠠᠤᠨ ᠊ᠨ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ

᠊ᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

᠊ᠮᠠᠭᠴᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠤᠮᠠᠭᠴᠠ

᠊ᠰᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠤᠰᠢ

᠊ᠭᠠᠷᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

᠊ᠮᠠᠭᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ

23) ᠳᠠᠰ ᠊ᠯᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠰᠯᠠ

24) ᠳᠠᠳ᠋ ᠊ᠯᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠯᠠ

25) ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠊ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

26) ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠊ᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ

27) ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠊ᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠯᠭᠠᠤᠨ

28) ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠪᠳᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠪᠳᠤᠷ

29) ᠰᠠᠮ ᠊ᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷ

30) ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠊ᠰ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠠᠰᠬᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3429
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12