ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠱᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠷ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠡᠦᠯᠡᠷᠢᠯ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠪᠣᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠠᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠠᠪ ᠴᠠᠯᠠᠢ᠌ᠨ ᠥᠢᠦᠡᠡᠡᠡᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠦᠨᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠯᠥᠭ‍ᠬᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠭᠢᠨᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠤᠭᠤᠳᠦᠩᠨᠡᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠡᠡᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠥᠰᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠥᠭ᠍ᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠠᠪᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠦᠪ ᠴᠠᠯᠴᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠥᠨᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠵᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠡᠷᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠠᠯ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠥᠳᠡᠰᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣᠤ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠰᠢᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠰᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠ ᠤᠷᠦᠭᠤ ᠨᠢ ᠤᠡᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠷᠡᠡᠡᠳᠡᠵᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠭᠤᠯᠳᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠬᠢᠷᠲᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠳᠤᠠᠠᠤᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠠᠪ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠳᠠᠰ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠦᠪᠡ ᠃

ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠤᠷᠦᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠪᠵᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠤᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠰᠤᠮ ᠤᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭ᠋᠎ᠡ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠢᠳᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠡᠡᠡᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠂ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢ ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠂ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠳᠤᠯᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠢᠬ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠡᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠳᠦᠯᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠳᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠡᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠡᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠨᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠬᠠᠪᠣᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠢ ︕ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠥᠯᠤ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ ︕

ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ︕ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠳᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠦᠰ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠯᠡᠨ ᠂ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠣᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠰᠠᠷᠢᠪᠠ ᠃ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠢᠪ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠡᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳ·ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6826
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18