ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ

ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠢ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ︕

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ

ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ

ᠭᠦᠢᠰᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢ

ᠭᠦᠭᠦᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠤ

ᠭᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠣᠳᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠠᠷ

ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠲ᠋ᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠠᠬᠤᠮᠠᠯ ᠭᠡ ᠲ᠋ᠡᠢ

ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠮᠡᠯ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠭᠠᠩᠰᠤ ᠪᠠᠨ

ᠭᠡᠳᠡ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠭᠢᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠡᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ

ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠮᠡᠷ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠪᠳᠤᠭ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠭᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ

ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠪᠣᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ

ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠤ ᠨᠠᠮ

ᠭᠦᠷᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠯᠵᠠᠷᠬᠠᠢ ᠰᠦᠷᠪᠣᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠤ

ᠬᠤᠪᠣᠬᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠰᠢᠷᠩᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠳᠤᠤᠯᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢ

ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠭ ᠦᠨᠡᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠢᠩ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ

ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠨᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠵᠢᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢᠯᠪᠠᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠠᠪ︕

ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠯ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠤᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠷᠭᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠ ᠢᠰᠭᠢᠷᠦᠳᠡᠭ᠌

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤᠨ

ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠭᠦᠭᠦᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠦᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ

ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠳᠠᠢ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠳᠠᠯᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠠᠯᠢᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠵᠤ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠ᠁

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3481
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁