ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ (ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌)

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠳᠠᠢ

ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ

《ᠰᠠᠩᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ》 ᠊ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠳᠠᠢ

ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ

ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠦᠷᠤᠢ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠢ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠢ

ᠵᠠᠯᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠵᠤᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠳᠦᠵᠤ

ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠪᠠᠯ

ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ

ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠣᠢ ᠳᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠠᠵᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠠᠭᠤᠷᠰᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠪᠠᠯ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ

ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠤᠠᠴᠤ

ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠨᠢᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠮᠦᠰᠪᠠᠯ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠣᠭᠤᠴᠠ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ

ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ

ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ

ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠡ

ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠠ ᠠᠮᠰᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠯᠠ

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠰᠦᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1464
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁