ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ

ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠤᠷ

ᠬᠠᠩᠵᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷ ᠬᠤᠷ

ᠴᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠣᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ

ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠪᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠪ ᠭᠦᠪ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣ·ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1832
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08