ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌

ᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠡᠰᠡ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ

ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌


ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠷᠡᠰ᠂ ᠠᠰᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠤᠨ

ᠡᠰᠡᠷᠸ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌


ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠤ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠤᠳ

ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ

ᠡᠭᠡᠨᠡᠭ᠍ᠳᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌2010.06.13 ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠡᠪ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1929
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ