ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ

1 ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠰᠥᠭᠡᠩᠭᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃

2 ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ᠃

3 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠯᠭᠦᠪᠠᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

4 ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠦᠰᠦ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

5 ᠳᠠᠤᠠᠬᠠᠯᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

6 ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠠᠪᠣᠰᠠᠩ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠣᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠠᠪᠣᠰᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠦᠨ᠎ᠡ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2779
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02