ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ
(ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ)

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ

ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠮᠥᠯᠭᠦᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠳᠤ

ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠤᠴᠢᠵᠤ ᠥᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦ᠂ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ


ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦ᠂ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠬᠤᠪᠣᠷᠳᠤᠵᠠᠢ


ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠶᠢᠠᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦ᠂ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠴᠢᠳᠠᠢ


ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦ᠂ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠢ᠊·ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2239
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁