ᠬᠠᠪᠣᠷ

ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠦᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠬᠤᠨ ᠤ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠭᠦᠪᠦᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ


ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠭᠤᠪᠠᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳ᠋·ᠲᠦᠮᠡᠠᠰᠠᠩ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1492
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ