ᠵᠦᠩᠨᠠᠯ
- ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠨ

ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠤ

ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠵᠤᠯ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ

ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠡᠩᠭᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ

ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠰᠤᠶᠤᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2348
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ