ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠠᠨ

ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠠ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠬᠠᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ

ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠴᠢ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠠᠨ

ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠠ

ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ

ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠴᠢ


《ᠭᠢᠯᠢᠴᠢᠳ》 2009.4

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2331
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ