ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ

ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ

ᠫᠧᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠩᠵᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠡᠴᠦᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠰᠥᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠁


ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ

ᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ

ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠡ


ᠳᠠᠪᠢᠵᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠰᠦᠷᠴᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠵᠢ

ᠭᠢᠰᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠴᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣ·ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1838
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14