ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ (ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠦᠷᠢ 1 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ 15 ᠬᠤᠪᠢ)

⒈ 《ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》  ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ᠄             (    )

A  ᠪ᠊·ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ    B ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ     C ᠯ·ᠣᠤᠠᠽᠠᠷ    D ᠳ᠋·ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ

⒉《ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ》  ᠭᠡᠭᠦ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ (    ) ᠊ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃        (    )

A ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  B ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠳᠠ C ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠯ  D ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ

⒊ 《ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ》  ᠭᠡᠭᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ               (    )

A ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ       B ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

C ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ     D ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠴᠢᠩᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

⒋ 《ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ》  《ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ》  ᠭᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯ        (    )

A ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ            B ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ

C ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ              D ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ

⒌ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ          (    )

A ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ        B ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠡᠵᠢ ᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤ

C ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠳᠤ         D ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠳ

⒍ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》  ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ               (    )

  A ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃     

  B ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

  C ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃           

  D ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

⒎ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠪᠣᠢ ᠊ᠶ᠎ᠠ》  ᠭᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠳᠤᠭᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ             (    )

A 《  ᠪᠢᠯᠠ》  ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃             B 《ᠪᠢᠵᠠ》  ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

C 《ᠪᠣᠢ》  ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃             D 《ᠪᠢᠰᠢ》  ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

⒏ ᠳᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ                     (    )

A ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷᠤ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ      B ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠠᠨᠢ᠌ᠨ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠤᠢ

C ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ       D ᠡᠷᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

⒐ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ                      (    )

A 《ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》  《ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ》     B 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ》  《ᠨᠢᠰᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ》

C 《ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠤᠭ》  《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ》    D 《ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ》  《ᠵᠠᠭᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ》

⒑ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ                  (    )

A ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ          В ᠮᠠᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

C ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯ         D ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠠᠮᠤᠷ

⒒ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ                       (    )  

A ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠡᠶ᠃             В ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

C ᠪᠠᠳᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠢᠮᠤᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃     D ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃

⒓ ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ                 (    )

① (  ) ᠪᠣᠯᠠᠭ ② ᠳᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ (    ) ③ ᠠᠶᠤᠵᠤ (  )

A ① ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠬᠤ ② ᠢᠴᠢᠵᠤ ③ ᠴᠤᠴᠠᠵᠤ           В ① ᠣᠠᠳᠤᠷᠬᠤ② ᠡᠴᠢᠵᠤ③ ᠴᠤᠴᠢᠵᠤ

C ① ᠣᠠᠳᠤᠷᠬᠤ② ᠢᠴᠢᠵᠤ③ ᠴᠤᠴᠠᠵᠤ           D ① ᠣᠠᠳᠤᠷᠬᠤ② ᠢᠴᠠᠵᠤ③ ᠴᠤᠴᠠᠵᠤ

⒔ ᠣᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ               (    )

A ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ (ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠯ)     В ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠢ (ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ)

C ᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠃ (ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ)

     D ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ (ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ)

⒕ 《ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ》  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ         (    )

A ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ     В ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ     C ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ    D ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

⒖ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ                  (    )

A ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠨᠤᠬᠤ           В ᠠᠷᠤᠭ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠳᠤᠭ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ

C ᠴᠤᠪᠣᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠭᠡᠯ           D ᠨᠡᠭᠡ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ (8 ᠬᠤᠪᠢ)

⒗ ⑴ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ (        ) ᠴᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ (      ) ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠳ (      ) ᠢᠵᠢ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ (      ) ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃

  ⑵ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ (      ) ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ (      ) ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ (      ) ᠊ᠢ ᠨᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ (        ) ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠳᠤᠪ (ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ 40 ᠬᠤᠪᠢ)

⒘ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠳᠤᠭᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ (5 ᠬᠤᠪᠢ)

⑴ ᠦᠰᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ᠃      ᠦᠰᠳᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

⑵ ᠣᠮᠳᠠ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠦᠳᠡᠯᠠ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤ᠃           ᠦᠳᠠᠯᠠ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

⑶ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠠᠳᠤᠶᠠᠯᠠ᠃                 ᠪᠠᠯᠠᠳᠤᠶᠠᠯᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

⑷ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠦᠴᠢ ᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣ ᠴᠢ᠃      ᠬᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

⑸ ᠡᠳᠡᠷ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠶᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠨᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠶᠤ᠃      ᠴᠡᠨᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

⒙ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯ᠃ (8 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊                 ᠢ᠌ᠰᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊                ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊               ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊                 ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊


⒚ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣ᠃ (⒏ ᠬᠤᠪᠢ)

⑴ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ       ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ         ⑵ ᠦᠯ       ᠡᠰᠡ ᠵᠢᠨ

  ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ      ᠲ᠋ᠠᠸᠠᠷ           ᠦᠯᠦ       ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ

⑶ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌       ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌         ⑷ ᠰᠥᠭᠡ       ᠴᠠᠰᠤ

  ᠪᠠᠯᠭᠡ       ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠵᠢᠨ          ᠰᠥᠭᠦ       ᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠷ

⒛ ᠭᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠥᠭᠦᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢ᠃ (⒌ ᠬᠤᠪᠢ)

⑴ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ (                )

⑵ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ (                  )

⑶ (            ) ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃

⑷ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ (                )

⑸ ᠵᠠᠮ ᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠰᠤ (                )

21. ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡ᠃ (⒐ ᠬᠤᠪᠢ)

⑴ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊           ᠲ᠋ᠤᠯᠭᠤᠷ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊          ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

⑵ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊            ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊          ᠪᠠᠭᠤᠷᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

⑶ ᠣᠷᠳᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊            ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊          ᠤᠷᠢᠳ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

22 ᠣᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠ᠃ (⒌ ᠬᠤᠪᠢ)

⑴ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ  (        )

⑵ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠳᠤᠷ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ  ᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ (      ) (      ) (      )

⑶ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤᠷ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠤ  (        )

ᠳᠦᠷᠪᠠ  ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ (17 ᠬᠤᠪᠢ)

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯ᠃

    ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠭᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠠ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠶᠤ᠃

    ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

    ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠪᠠ᠃

    ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠰᠢᠭ   ᠱᠤᠤᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃

    ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠦᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ》  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠵᠢᠷᠳᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃

   ᠪᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠦᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠦᠰᠦ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》  ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠷᠠᠪ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠲ᠋ᠤᠮ ᠮᠤᠯᠸᠭᠦ᠋ᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠭᠠᠯ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢ ᠬᠠᠷᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠤᠭᠠᠯᠢᠭ ᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠦᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠨᠤᠴᠤᠬᠤ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠴᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠁

   ᠪᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠱᠤᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠯ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

          (《ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ》  )

23 ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠠᠵᠢᠪᠠᠯ 《ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ》  ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ ︖ (3 ᠬᠤᠪᠢ)


24 ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠪᠡ ︖ (3 ᠬᠤᠪᠢ)


25 ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ 《ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢ》  ᠶ᠋ᠢ᠌ ᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ ︖ (3 ᠬᠤᠪᠢ)

《ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢ》  ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠢ ︖ (2 ᠬᠤᠪᠢ)


26 ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠪᠠ ︖ (3 ᠬᠤᠪᠢ)


27 ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ ︖ (3 ᠬᠤᠪᠢ)


ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ (40 ᠬᠤᠪᠢ)

28 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ (10 ᠬᠤᠪᠢ)

《ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠪᠳᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ》  ᠭᠢᠭᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠤᠨ 《ᠨᠠᠷ᠎ᠠ》  ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ xxx ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯ᠃


29 ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ (30 ᠬᠤᠪᠢ)

  ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢ᠃

ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠭᠡ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠢᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠪᠠᠰᠤ ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠤ ᠴᠥᠭᠦ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠦᠶᠤ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠢᠶᠡ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠪᠠᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠶᠤ》  ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ ︖

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄

⑴ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠦᠪᠠᠰᠤᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢ᠃

⑵ ᠣᠨᠤᠯᠳᠠ ᠵᠦᠪ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠳᠡᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃

⑶ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ 500 ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠢᠵᠢᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2549
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22