ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠤ

ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠤ ᠳᠠᠰᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢ ᠰᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠦᠰᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠪᠠ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠡᠰᠦᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1524
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ