ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ

ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ

ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ︕

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ

ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ

ᠳᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ︕

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠡᠮᠨᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ

ᠡᠮᠵᠡᠩᠭᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠭᠡᠨ

ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ︕


                        2010.12.30


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠣᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠ᠊·ᠣᠳᠬᠤᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1600
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ