ᠡᠯᠭᠦᠭᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯ ᠴᠠᠪᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠ

ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠢᠰᠭᠦᠯᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠪᠠ᠃ 《ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠪᠣᠯ᠎ᠠ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠣᠨᠤᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ︕ ᠣᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠯᠭᠦᠭᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ 26 ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠴᠠᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶ‍ᠦᠡᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3190
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁