ᠮᠦᠽᠠᠮᠪᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠴᠢ ᠢᠷᠪᠢᠰ

ᠮᠦᠽᠠᠮᠪᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠴᠢ ᠢᠷᠪᠢᠰ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠳᠠᠢ

ᠮᠥᠯᠭᠦᠭᠦ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠮᠢᠷᠠᠵᠤ

ᠮᠦᠨᠤᠭᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ

᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠦ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠠᠢ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠢᠯᠭᠡᠵᠤ

ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠰᠤᠨᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ

ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ

ᠢᠩᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ

ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠵᠤ

ᠠᠩᠴᠢ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠲᠤ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ

ᠠᠳᠬᠤᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠪᠠᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠠᠷᠬᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠰᠢᠯᠠᠨ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠳᠠᠯᠳᠠᠩ ᠴᠢᠭᠢᠳᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠤᠬᠠᠤᠨ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠣᠯᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠦᠽᠠᠮᠪᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠴᠢ ᠢᠷᠪᠢᠰ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠳᠠᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1329
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁