ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ

ᠣᠷᠤᠮᠠᠭ ᠭᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠭᠤᠴᠢ ᠣᠰᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠠᠯ᠎ᠠ᠃


ᠵᠠᠭᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ ᠭᠡᠮᠡᠯᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

ᠵᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠯ᠎ᠠ᠃


           1982 .1 .5 ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠷ·ᠲᠦᠮᠡᠠ᠊ᠦ᠌ᠯᠵᠠᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1993
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24