ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ
(ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌)

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ

ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠣᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠮᠥᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ


ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ

ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠳᠠᠢ

ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ


ᠡᠨ ᠡ ᠡᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ

ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠥᠰᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ


ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ

ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠥᠰᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2053
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁