ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠣᠮ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠢ᠃

ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ

ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠰᠦᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ

ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠳᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ᠃


ᠬᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠭᠡᠰᠦᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ

ᠬᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠳᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6323
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ