ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠡᠳᠤᠷ (ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ)᠃ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠢᠪ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠤᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠤᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠵᠡᠭᠦᠭᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠢ᠃ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠤᠰ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1920 - ᠊ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ 1960 - ᠊ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ᠊·ᠰᠠᠮᠪᠣᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶ‍·ᠢᠳᠡᠮᠰᠥ᠋ᠷᠦᠩ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦ ᠬᠠᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠪ ᠵᠠᠠᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶ‍·ᠢᠳᠡᠮᠰᠥ᠋ᠷᠦᠩ ᠭᠤᠸᠠᠢ 《ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠢᠴᠠ ᠵᠠᠠᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠧ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠨᠤᠮᠤᠠᠠᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠣᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠃   ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ 1960 ᠣᠨ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠺᠠᠮᠫᠠᠠᠨᠲ᠋ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢ 《ᠭᠦᠡᠵᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠨᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠭᠠᠠᠳᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ 《ᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠧᠷᠠᠠᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠰᠤᠼᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠳ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ᠂ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨ·ᡀᠡᠡᠡᠪᠠᠰᠥ᠋ᠷᠦᠩ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4344
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08