ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠴᠢᠭ᠌

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ


ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ

ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ

             ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠵᠤ

ᠠᠢ᠌ᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ

              ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠦᠤ

ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ

ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

           ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ

ᠠᠯᠫᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠠ

ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠠᠴᠢᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠠᠯᠫᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠡᠳᠤ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠡ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠢ᠂ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ (ᠴᠠᠩ ᠡᡁᠧ)ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠢ·ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2071
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ