ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠰ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ


ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠮᠤᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠮᠤᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ


ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ

ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠮ

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣ·ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1831
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 07